Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti

Prehlad

Èo je ICF-Train?

 • ICF-Train je LLP (Lifelong Learning Project - Projekt celoživotného vzdelávania) financovaný Európskou úniou.
 • Je realizovaný 12 partnermi zo 6 európskych krajín a je koordinovaný organizáciou VINCO z Kapfenbergu, Rakúsko.
 • Hlavným obsahom projektu je vývoj kombinácie web2.0 online hodnotiaceho nástroja na použitie v tíme a nástroja na online tréning zruèností v reálnom èase.
 • Tento nástroj má u¾ahèi používanie MKF pre deti (ICF-CY*) ako "spoloèného jazyka" odborníkov a klientov v poskytovaní služieb a školení v oblasti vèasnej intervencie (ECI / ECCE **).
* (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth, WHO = Medzinárodná klasifikácia funkènej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež)
** (Early Childhood Intervention / Early Childhood Care & Education = Vèasná intervencia / Všasná starostlivos a vzdelávanie)

Zámer a ciele projektu

 • Integrova poznatky o MKF pre deti do vybraných tréningových kurzov pre odborníkov pracujúcich v oblasti vèasnej intervencie, s prihliadnutím na národné odlišnosti.
 • Zvýši kvalitu školení odborníkov prostredníctvom informaèno-komunikaèných technológií a aj kvalitu poskytovania služieb v oblasti prevencie a rehabilitácie. pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím IKT nástrojov výuèby v transdisciplinárnych tímoch (psychológovia, špeciálni pedagógovia, lieèební pedagógvia, lekári, ...
 • Posilni pozíciu rodièov ako rovnocenných partnerov
 • Iniciova procesy zberu porovnate¾ných dát (na základe numerických kódov MKF) za úèelom porovnania služieb a ich kvality
 • Prispie k vyššej participácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodièov so zameraním sa na silné stránky a zdroje a zlepšením prístupu rodièov k procesom odborného hodnotenia vo vèasnej intervencii.

Výsledky / Výstupy

 • Online tímové hodnotenie s využitím MKF pre deti ako jazyk odborníkov a klientov
 • Nástroj online tréningu zruèností v reálnom èase v komunite odborníkov z praxe (založený na web2.0)
 • Individualizovaný sada nástrojov pre uèenie sa jednotlivcov

Kontakt
Karin Kräftner
VINCO
Wienerstraße 60, A-8506 Kapfenberg, Austria
Phone/Fax: +43/3862/32332
http://vinco.at/
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by