Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti

Pozadie a zámer:

Pozadie

Medzinárodná klasifikácia funkcnosti, dizability a zdravia ( ICF,WHO 2002 ) je klasifikácia zdravia a postihnutia.
MKF pre deti ICF-CY (so 1400 položkami) reprezentuje kvalitatívny rámec WHO pre vyhodnocovanie situácie detí (resp. diagnostiku).

Potreba

Napriek politickej vôli v krajinách EU27 je implementácia MKF pre deti do školení a praxe slabá, a to najmä v komplexnýxh tímoch, kde spolocne pracujú rôzni odborníci, ako je to v oblasti vcasnej intervencie.

Špecifickost vcasnej intervencie je v zaobstaraní tímovej podpory (lekár, psychológ, špeciálny/liecebný pedagóg) pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, co predchádza dalším postihnutiam (3-4% detí; Eurydice).
OECD hovorí o celoeurópskom probléme, co sa týka týchto vulnerabilných detí, pricom upozornuje na nedostatok štandardov a porovnatelných hodnotiacich nástrojov.
Obzvlášt ohrozené sú deti z etnických minorít alebo zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia. (pozri tiež Daffodil project).

Európska agentúra Výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami (2005/2010) zistila, že európske krajiny smerujú k postupom, v ktorých je vo vcasnej intervencii vstupná diagnostika potrieb zrealizovaná v transdisciplinárnom tíme, ale tiež aj to, že chýba spolocný jazyk (MKF pre deti), porovnatelná kvalita a využitie IKT – z dôvodu nedostatku dostupných materiálov tréningu zrucností a praktických nástrojov - prepojených priamo s praxou (Krauss 2007).

Ciele

  • ICF-Train vyplna medzeru v politickej vôli a praktickej implementácii online hodnotiacich a tréningových nástrojov s využitím MKF v práci s detmi.
  • ICF-Train preto zvyšuje kvalitu použitia hodnotiacich nástrojov, ktoré využívajú informacno-komunikacné technológie v transdisciplinárnych tímoch s použitím ucenia sa prostredníctvom Web2.0.

Predpokladaný dopad

Výsledné Web2.0 nástroje nášho projektu:
  • zvýšia dostupnost tréningových nástrojov ICF-CY (MKF pre deti) pre tréning hlavného prúdu odborníkov / tréning zrucností pre konkrétnu prácu,
  • zvýšia kvalitu poskytovaných služieb a tréning odborníkov v praxi v stovkách centier vcasnej intervencie v Európe,
  • podporia dostupné tréningové nástroje v súlade s novými legislatívnymi požiadavkami v Portugalsku,
  • implementujú národné odporúcania týkajúce sa služieb vcasnej intervencie v Nemecku,
  • podporia implementáciu európskych politík na Slovensku, BE, Turecku prostredníctvom praktickej a na zrucnosti orientovanej komunity praxe, založenej na IKT.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by