Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti
UKB  
Meno partnera (inštitúcie) Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta - Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky
Zodpovedná osoba (za projekt) Prof. Marta Horňáková
Adresa Racianska 59, 813 34 Bratislava, Slovakia
E-mail
Domovská stránka http://www.fedu.uniba.sk
Hlavná oblast práce týkajúca sa vcasnej intervencie alebo detí v ohrození Katedra liečebnej pedagogiky pripravuje budúcich odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva, terapeutickej a výchovnej intervencie pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo v náročnej životnej situácií v rôznom veku. Rozvíja výskum, nové poznatky a závery, ovplyvňuje verejnú mienku a trendy, pravidelne pripravuje konferencie, a podieľa sa na tvorení legislatívy a inováciách v starostlivosti.
Predchádzajúce alebo súcasné iné projektové aktivity týkajúce sa ECI a ICF Univerzita Komenského – Katedra liečebnej pedagogiky bola partnerom vo viacerých projektoch týkajúcich sa včasnej intervencie: Kids Strenghts, Precious atď.
Co je ešte dôležité a co by mali ludia vediet o tejto inštitúcii Katedra liečebnej pedagogiky bola založená pri Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FFUK v r. 1967. S prerušením pôsobnosti (1981-1990) rozvíjala vedný a študijný odbor liečebná pedagogika. Tento odbor sa zaoberá výchovou v sťažených podmienkach (ohrozenie v dôsledku porúch vývinu, zdravia a socializácie), včasnou diagnostikou a intervenciou, rozvíjaním, podporou psychického zdravia, sprevádzaním, poradenstvom, liečebno-pedagogickou intervenciou ako sú liečebno-pedagogické cvičenia programy, až po psychosociálnu rehabilitáciu a to bez ohľadu na vek alebo diagnózu. Ide o osobnú pomoc človeku pri orientácii (pri vnímaní, pri konaní, pri prežívaní, vo vzťahoch, v životných okolnostiach a úlohách), pri rozvíjaní kompetencií konať, osvojovaní stratégií zvládania úloh, pri spolupráci a sociálnej integrácii ako aj pri objavovaní individuálnych významov, tvorbe hodnôt a nachádzaní zmyslu. Nadväzuje na tradície a súčasnú teóriu a prax liečebnej pedagogiky v európskom kontexte. Katedra liečebnej pedagogiky zabezpečuje programy bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore liečebná pedagogika. Charakteristika študijného programu je na web stránke PdF UK.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by